Huishoudelijk Reglement Harlinger Badminton Club “De Wadden” 

 1. De vereniging draagt de naam Harlinger Badminton Club “De Wadden”.
 2. Het doel van de vereniging is haar leden in de gelegenheid te stellen de badmintonsport in al zijn verschijningsvormen te beoefenen en te bevorderen.
 3. Tevens biedt de vereniging haar donateurs de mogelijkheid om voor een jaarlijkse, op de algemene ledenvergadering vast te stellen, bijdrage (donatie) deel te nemen aan al haar activiteiten. Met uitzondering van de door de NBB (Nederlandse Badminton Bond) geautoriseerde wedstrijdsport. Op de algemene ledenvergadering hebben donateurs slechts een adviserende stem.
 4. Voor het beoefenen en het bevorderen van de badmintonsport kunnen de leden en donateurs gebruik maken van de oefengelegenheden en middelen, door de vereniging gehuurd en gekocht.
 5. Een ieder (ook donateurs) kan te allen tijde tot de vereniging toetreden tot het maximum  (door het bestuur vast te stellen) aantal leden is bereikt. In dat geval wordt men op een wachtlijst geplaatst.
 6. Voor het houden van competitiewedstrijden worden, naar inzicht van het bestuur, voldoende banen gereserveerd.
 7. Zij die als lid/donateur worden aangenomen, zijn contributie, respectievelijk donatie verschuldigd tot aan het einde van het seizoen.
 8. De aanmelding als lid dan wel als donateur van de vereniging dient schriftelijk te geschieden door middel van de door de vereniging beschikbaar gestelde formulieren.
 9. Bij toetreding tot de vereniging ontvangt ieder lid/donateur een exemplaar van het huishoudelijk reglement.
 10. De leden worden onderscheiden in jeugdleden en seniorleden. Onder de jeugdleden worden verstaan degenen die op 1 september van het lopende jaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
 11. Het is mogelijk voor leden en donateurs, die dat wensen, de contributie of donatie in twee gedeelten te voldoen
 12. De contributie of donatie dient in zijn geheel voor 1 december van het betreffende jaar te zijn voldaan. Indien men in twee termijnen betaalt dient de tweede termijn voor 1 maart in het daarop volgende jaar te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling zal het naamplaatje van het speelschemabord worden verwijderd, waardoor spelen onmogelijk is. Verder zal een betalingsherinnering worden gezonden. De kosten van deze herinnering, ad € 5,–, zullen voor rekening van het lid/de donateur komen. Indien er niet wordt gereageerd volgt royement.
 13. Leden/donateurs die door omstandigheden (zwangerschap, ziekte e.d.) niet het gehele jaar kunnen spelen, kunnen restitutie van de contributie vragen. De hoogte van het te restitueren bedrag wordt dan bepaald door de penningmeester in overleg met het bestuur.
 14. Het verenigingsjaar loopt van 1 september van het ene jaar tot 1 september van het volgende jaar. Het speelseizoen loopt van 1 september tot 1 juni.
 15. Het opzeggen van het lidmaatschap/donateurschap dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris voor 1 september van elk jaar. Indien de opzegging niet op de omschreven wijze is geschied, blijft het lid/de donateur aan zijn verplichtingen ten aanzien van het lidmaatschap/donateurschap gebonden gedurende een half jaar. Na 1 oktober van het lopende seizoen zal dit één jaar zijn.
 16. Het dagelijks bestuur bestaat uit ten hoogste vijf leden, te weten: eerste voorzitter, tweede voorzitter; eerste secretaris, tweede secretaris; penningmeester; Bovendien kunnen op verzoek van vijf of meer donateurs maximaal twee door de donateurs op de algemene ledenvergadering voor te stellen personen aan het bestuur worden toegevoegd. Deze toegevoegde donateurs hebben ten aanzien van de besluitvorming van het bestuur een adviserende stem. Voor het overige hebben de toegevoegde donateurs dezelfde rechten en plichten als een bestuurslid.
 17. De bestuursleden worden gekozen op de algemene ledenvergadering. Per toerbeurt treden iedere vijf jaren twee bestuursleden af en zijn terstond herkiesbaar. De voorzitter wordt op de algemene ledenvergadering gekozen. De overige functies worden door het bestuur onderling verdeeld.
 18. Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid zal, indien wenselijk geacht door het bestuur, een buitengewone ledenvergadering worden uitgeschreven, zodat door de leden in de ontstane vacature kan worden voorzien. Een zodanig benoemd bestuurslid treedt af op het moment dat het bestuurslid in wiens plaats hij is benoemd, zou zijn afgetreden.
 19. De voorzitter regelt de gang der werkzaamheden, belegt en leidt de vergaderingen.De secretaris is belast met het opmaken van de notulen van alle vergaderingen en met het voeren van correspondentie in overleg met de voorzitter. De penningmeester is belast met het beheer van de gelden en het onderhouden van de financiële administratie. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de vereniging.
 20. Het dagelijks bestuur heeft de leiding van de vereniging, vertegenwoordigt haar in en buiten rechte en is belast met de uitlegging van het reglement, tevens met alle vast te stellen regels en bepalingen.
 21. De algemene ledenvergadering wordt steeds aan het begin van het seizoen gehouden.
 22. Bestuursvergaderingen worden belegd op voorstel van een bestuurslid.
 23. De oproeping van alle leden en donateurs tot het bijwonen van een algemene ledenvergadering geschiedt schriftelijk of per e-mail en tenminste veertien dagen van tevoren.
 24. De algemene ledenvergadering wordt belegd op een door het bestuur te bepalen dag, uur en plaats. Buitengewone ledenvergaderingen kunnen tevens bij bestuursbesluit of op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende van de stemmen, worden belegd.
 25. Om de besluiten van een algemene ledenvergadering wettig te verklaren, dienen ten minste tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn. Als dat aantal leden niet aanwezig is, wordt de vergadering door de voorzitter gesloten en na een kwartier heropend. Het dan aanwezige aantal stemgerechtigde leden zal dan alle benodigde besluiten kunnen nemen.
 26. Over personen wordt, indien nodig, schriftelijk met gesloten briefjes, gestemd. Over zaken zal mondeling worden gestemd.
 27. De algemene ledenvergadering beslist over alle onderwerpen met meerderheid van stemmen. Deze beslissingen zijn bindend voor alle leden. Bij staking der stemmen volgt een tweede stemming. Is er opnieuw sprake van staking der stemmen dan is een stemming over zaken verworpen en volgt bij stemming over personen een herstemming over die personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.
 28. Tot schorsing en royement van leden kan door het bestuur, indien dit wenselijk is, worden overgegaan. Wanneer drie/vierde van het aantal leden zulks wenst en gemotiveerd ter kennis van het bestuur brengt, kan tevens tot schorsing of royement worden overgegaan.
 29. Indien een geroyeerd lid ingevolge artikel 11 opnieuw lid wenst te worden van de vereniging zal hij/zij eerst aan zijn/haar financiële verplichtingen moeten voldoen. Hij/zij zal dan, nadat deze verplichtingen zijn nagekomen, op de wachtlijst worden geplaatst. Bij het niet aanwezig zijn van een wachtlijst zal hij/zij met onmiddellijke ingang tot de vereniging worden toegelaten.
 30. De geldmiddelen, beheerd door de penningmeester, moeten één keer per jaar voor de algemene ledenvergadering gecontroleerd worden door twee door de algemene ledenvergadering aan te wijzen leden.
 31. Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig letsel van leden, evenals vermissing van hun eigendommen tijdens de bijeenkomsten.
 32. Door zijn toetreding verklaart ieder lid zich te onderwerpen aan dit huishoudelijk reglement en alle verdere regels en bepalingen.
 33. In de gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.
 34. Tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden overgegaan in een algemene of buitengewone ledenvergadering waarin tenminste drie/vierde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een voorstel tot ontbinding is aangenomen, indien tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen voor is.
 35. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het bestuur. Een eventueel batig saldo zal vervallen aan een door de algemene ledenvergadering aan te wijzen doel.

 

Harlingen 3 september 2015

Vastgesteld op de ALV van 17 september 2015.