KOP Nieuwsbrief Header MASTER
Shuttle racket blauw panorama (slider website)
10 december 2019

Notulen ALV + Belangstelling clubshirt?


Beste leden,

Hierbij de notulen van de ALV

Wanneer: donderdagavond 28 september.
Waar: kantine van de Waddenhal.
Tijd: 21.30 uur.

Agenda Algemene Ledenvergadering H.B.C. De Wadden
1) Opening
21.43 uur.
Met kennisgeving afwezig; Angela, Anouk, René, Aukje, Chantal en Astrid
2) Vaststellen agenda
Agenda vastgesteld
3) Ingekomen stukken/Mededelingen
Probeerbadminton 10x meedoen voor €25,00. Heeft tot nu toe negen mensen opgeleverd.
4) Notulen ALV 2018
Goedgekeurd
5) Jaarverslag secretaris 2018 -2019
Goedgekeurd
6) Jaarverslag competitie 2018-2019
Goedgekeurd
7) Verslag kascommissie Wies en Chantal
Ook dit jaar zijn de financiën weer keurig en netjes op orde.
8) Benoeming nieuwe kascommissie.
Komend jaar zullen Marco en Wies de kascommissie vormen.
9) Jaarverslag en rekening penningmeester 2018-2019
Goedgekeurd
10) Begroting 2019-2020
In de ALV is er gesproken over de contributie en is er besloten de prijs van tweemaal in de week voor niet competitiespelers te veranderen van €144,00 naar €150,00 en voor competitiespelers van €167,00 naar €180,00. Ingaand per september 2020.
11) Organisatie jeugdtoernooitjes
Gerrit biedt zich aan om dit jaar te willen helpen bij het organiseren van jeugdtoernooitjes. Ook worden Wies en Chantal gevraagd te helpen.
12) Seniorentoernooi
Waddenzeetoernooi; Sietse en Astrid gaan dit doen. Op 29-3-2020.
13) Bestuurssamenstelling: Liesbeth stopt als bestuurslid.
Voor het 5e bestuurslid is nog een vacature!!
Er heeft zich nog niemand aangemeld voor deze vacature.
14) Rondvraag
Gerrit vraagt of er geen recreantencommissie is.
Wij werken niet met commissies.
15) Sluiting
22.12 uur

Zijn er leden die belangstelling hebben

voor een nieuw clubshirt?

Ja, mail dit dan naar info@hbcdewadden.nl of meld het bij een bestuurslid,
die kan ook eventuele vragen beantwoorden.
Sponsoren tbv nieuwsbrief licht grijze achtergrond
facebook twitter