KOP Nieuwsbrief Header MASTER
Shuttle racket blauw panorama (slider website)
Harlingen, 24 februari 2020

Aan alle leden / donateurs HBC de Wadden

Beste mensen,

HBC de Wadden is als vereniging aangesloten bij de Badmintonbond en twee van onze competitieteams spelen in de regiobondscompetitie. Alle leden die in de competitie spelen (en dat vorig jaar speelden ) zijn aangemeld bij de Badmintonbond. Volgens de officiële bondsregels dienen alle leden van een vereniging, aangesloten bij de bond, aangemeld te worden bij de bond. Een vereniging betaald een verenigingsbijdrage van 111,40 Euro. En per lid dient een bondscontributie betaald te worden. Deze contributie per lid was 11,20 en wordt 14,55 Euro. Verder betaalt men per team dat competitie speelt een bijdrage.

Als vereniging en als lid heeft men een aantal voordelen van bondslidmaatschap. Dit zijn naast de organisatie van competities bijvoorbeeld opleiding van trainers, gezamenlijke promotie ( actie probeer badminton), ideeën voor trainingen en aansprakelijkheids verzekering. Op basis van het lidmaatschap van de bond geven een aantal ziektekostenverzekeringen een collectiviteitskorting en extra faciliteiten aan leden.

Onze vereniging heeft altijd een onderscheid gehanteerd tussen donateurs en leden t.o.v. de bond. Dit blijkt echter niet meer houdbaar. De bond heeft, mede ten gevolge van het teruglopend aantal leden, het beleid en tuchtrecht aangescherpt. Dit betekent dat men, bij vermoeden dat niet alle leden zijn aangemeld, diverse stukken kan opvragen en eventueel een boete van 300 euro per niet aangemeld lid kan opleggen. Naar onze inschatting is een degelijk vermoeden eventueel uit o.a. onze site te destilleren. Hoe hard e.a. gespeeld gaat worden is niet te voorspellen. En evenmin is op korte termijn te zeggen hoe sterk wij als vereniging staan met ons onderscheid in leden en donateurs en idem hoe sterk de bond in haar rechten en regels staat.

We hebben als bestuur deze situatie besproken en berekend welk risico wij als vereniging lopen. Kortweg is onze berekening een risico van rond de 6000 Euro in het uiterste geval. Het aanmelden van al onze leden/ donateurs betekent t.o.v. onze begroting voor lopend jaar een vermeerdering van kosten van een ongeveer 495 Euro. Aanmelding dient wel voor 1 maart te gebeuren.
Als bestuur hebben we besloten dat we het risico van 6000 Euro niet willen en kunnen nemen als vereniging. En dat wij daarom alle leden/donateurs gaan aanmelden.
De personen die wij nu gaan aanmelden bij de bond krijgen een e-mail van de bond met een bondsnummer.

De termijn tot 1 maart is te kort om volgens de regels een ALV bijeen te roepen. En dit officieel als voorgenomen besluit aan de ALV voor te leggen en te laten bekrachtigen. Daarom informeren wij jullie via deze weg over onze besluiten. Op de eerstkomende ALV komt dit punt uiteraard op de agenda.
Heb je vragen over bovenstaande, dan kan je uiteraard bij ons terecht.

Met vriendelijke groet,
Bestuur HBC de Wadden
Sponsoren tbv nieuwsbrief licht grijze achtergrond
facebook twitter